Models mirror
Niki
images (14)
Allegra Wijemuni
images (5)
Nadeesha hemamali friend darshi bir
images (0)
Chathurika and gayan
images (13)
  Song of the Day - Lyrics
Sihina Danawwaka
Sitha Hadai Ma Thani
Ada Deegeka
Digasiye DIgu Neela
Suwanda Hamana Bilid
Math Mal Sena
  Films
No Problem Darling s
Sudo Sudu Sinhala F
Eesan Tamil Full Mov
My Mighty Princess
Supiri Andare
Rush
  Cartoons
CHANDI 46- 2014-03-2
KINDURU KUMARIYO-26
Doi Amma
SUTINMAATIN (26) 201
Cow The Boy Sinhala
KUMBICHCHI (21) 2015
  Ladies Article
bka*qÆfjkaid ffjrifhka fífrkafka fldfyduo@
Jun 26, 2018  Views 58
Aug 28, 2014  Views 2506
Mar 04, 2013  Views 4281
lidohla ´fkuo lsh,d Tn fï ál lsfhõfjd;a fojrla l,amkd lrdú
Dec 06, 2016  Views 949
;re mfya fydagf,alg .syska ye¢ .Ermamq jroao.kafk ke;=j lEu lkak fukak fï isß;a oek.kak
Aug 09, 2016  Views 667
Sep 06, 2012  Views 2522
Oct 03, 2012  Views 3428
iqÿ ljqms jfâ
Apr 18, 2016  Views 2513
ks¾udxY iamf.aá fndf,dxf[aia ^Vegetarian Spaghetti Bolognase&
Feb 21, 2018
view 160 times
0 Comments

ks¾udxY iamf.aá fndf,dxf[aia ^Vegetarian Spaghetti Bolognase&wjYH o%jH•

msi.;a iamf.aá 500g
fidahd óÜ l=vd len,s 600g
;lald,s ^fpdma lr.;a& 500g
;lald,s fmaiaÜ ‍fldamam 1$2
ie,aÈß ^l=vdjg lemQ& oඬq 1
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1
<QKq f.ä 1
iqÿ <QKq ìla 2
lerÜ w, ^l=vdjg lemQ& 1
Ñlka iafgdla 1 1$2L
ÆKq ri moug
T,sõ f;,a 10ml

idok l%uh

Ndckhla ,sm ;nd thg T,sõ f;,a oud r;ajkakg yßkak' oeka thg <QKq iqÿ <QKq oud iqj| tkúg lerÜ" ie,aÈß" fpdmalr.;a ;lald,s" ;lald,s fmaiaÜ yd Ñlka iafgdla oud fyd¢ka W;=rjd .kak' thgu ÆKq .ïñßia oud ri mou ilid .kak'

fï w;r fidahd óÜ" kgk c,fhys nyd úkdä 5la muK ;nd fyd¢ka ñßld fmrd .kak' oeka fidahd óÜ len,s l=vdjg lefmk fia fyd|ka fpdma lr.kak' by; ilid.;a fidaia ñY%Khg fpdmalr.;a fidahd óÜ tlalr hka;ï Wl= jk úg ,sfmka nd .kak'

oeka iamf.aá iaj,amhla f.k iaj,amhla f.k ms.dk u; jfÜg isák f,i w;=rd ta u;g fidahd ñY%Kfhka iaj,amhla oud leu;skï ta u;g .d.d;a Öia iaj,amhla bi Wkqfjka ms<s.kajkak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *