Models mirror
Dulangana
images (7)
Ashiya Photoshoot
images (13)
Sheril and Ruwan
images (18)
achini thennakon
images (8)
  Song of the Day - Lyrics
Dayama Pubuduwalu
Ma Hadawala
Seenu Hadin Lowa Pib
Sansun Hasun Gamana
Oba Giyama Duka Mata
Me Mal Mawathe
  Films
Tiger Vishwa
Boothnath
Prevesamvanna
SANDU
Ayyaa
Prema Paarami
  Cartoons
SUTINMAATIN (30) 201
MAD 01-31
Sindui Bindui 15
Sura Weera Batta 12.
DONKEY KONG-19
Di-Gata Defenders 06
  Ladies Article
Oct 28, 2013  Views 2838
Sep 10, 2012  Views 2835
WK fiï m%;sYHdj ch .kakg fï wydr j,g;a mq¿jka
Oct 18, 2014  Views 2779
Mar 11, 2013  Views 2843
Feb 14, 2013  Views 2813
ksjqka ore Wm; iïnkaO .egÆ
Jan 04, 2018  Views 2823
Feb 21, 2013  Views 2830
uf.a fmïj;d ug;a jvd uf.a fomdj,g wdofrhs
Mar 11, 2014  Views 2786
f.dajd u,a iu.Û neo.;a l=l=¿ uia
Feb 23, 2018
view 2808 times
0 Comments

f.dajd u,a iu.Û neo.;a l=l=¿ uia


wjYH o%jH•

f.dajd u,a .%Eï 250
l=l=¿ uia .%Eï 200
ÆKq fld< .%Eï 100
mdkamsá .%Eï 150 "200
ì;a;r 1
fílska mjqv¾ f;a ye¢ 1
neo .ekSug f;,a fldamam 3
iQÿre weg f;a ye¢ 1$2
,shd .;a lrmskapd f;a ye¢ 1
bÿKq ;lald,s .%Eï 250
len,s ñßia f;a ye¢ 1"2 "
lvd .;a iQÿre f;a ye¢ 1"2
ng¾ fïi ye¢ 1

idok l%uh•

m<uqj f.dajd u,a msßiqÿ lr j;=r fífrkak ;nkak' lgq ke;s l=l=¿ uia f.k isyska ;Sre lmkak' ¿Kq fld< w.,l m%udKhg lmd fidaod mfil ;nkak' ;lald,s fldgq lmd mfil ;nkak' mdka msáj,g fílska mjqv¾ oud y,d ì;a;r iy j;=r tl;= lr negrhla idod .kak' fuu negrhg ÆKq iaj,amhla tl;= lr f.dajd u,a negrfha oud neo mfilska ;nkak'

l=l=¿ uiao negrfha oud neo mfil ;nkak'fjk;a n÷klg ng¾ oud r;a jk úg iqÿ ¿Kq iu. iQÿre oud len,s ñßia tl;= lr f;f,a neo ;lald,s tl;=lr fuh fyd¢ka W;=rk úg l=l=¿ uia iy f.dajd u,a tl;= lr fiñka ñY% lrkak' §ishlg oud lmd .;a ¿Kq fld< Wäka oud fïih u; ;nkak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *