Models mirror
Chami Dilrukshi
images (32)
lochi trezzelle
images (9)
madhushani
images (17)
Udari with baby
images (15)
  Song of the Day - Lyrics
Mindada Hee Sara
Kalpa Kalayak Pura S
Asuweda Kawrun Ho Ob
Awapasa Ahasata
Punchi Panthiwala Sa
Pransha Yuwathiyan (
  Films
Neram 2013
Janelaya
Mercy 2010
Kurumittek Awilla
Bad is Bad
Mal Hathai
  Cartoons
THE IRON MAN (07)
SUTINMAATIN (193)
WALAS MULLA (58) 201
Kidi Toon
MAD 2014-07-15
Kadiyai Thadiyai Sin
  Ladies Article
fyd`ou Wm;a md,k l%uh
Mar 15, 2016  Views 2809
ore m%iq;sfhka miq Worh uy;a jqfKd;a we;súh yels frda.
Jan 24, 2018  Views 235
Jun 09, 2014  Views 3684
Èhjeähdj frda.Skag .=Ke;s wdydr
Nov 29, 2015  Views 2636
yÈiaishg jExckhla frdia jqfKd;a@
Jul 11, 2015  Views 2687
weÿu frda.Skag iqÿiqu jHdhduh msyskSuhs
Sep 23, 2012  Views 2560
wxYNd.h wd>d;fha frda. ,la‍IKhls
Nov 29, 2015  Views 3461
Jul 26, 2014  Views 2532
f.dajd u,a iu.Û neo.;a l=l=¿ uia
Feb 23, 2018
view 256 times
0 Comments

f.dajd u,a iu.Û neo.;a l=l=¿ uia


wjYH o%jH•

f.dajd u,a .%Eï 250
l=l=¿ uia .%Eï 200
ÆKq fld< .%Eï 100
mdkamsá .%Eï 150 "200
ì;a;r 1
fílska mjqv¾ f;a ye¢ 1
neo .ekSug f;,a fldamam 3
iQÿre weg f;a ye¢ 1$2
,shd .;a lrmskapd f;a ye¢ 1
bÿKq ;lald,s .%Eï 250
len,s ñßia f;a ye¢ 1"2 "
lvd .;a iQÿre f;a ye¢ 1"2
ng¾ fïi ye¢ 1

idok l%uh•

m<uqj f.dajd u,a msßiqÿ lr j;=r fífrkak ;nkak' lgq ke;s l=l=¿ uia f.k isyska ;Sre lmkak' ¿Kq fld< w.,l m%udKhg lmd fidaod mfil ;nkak' ;lald,s fldgq lmd mfil ;nkak' mdka msáj,g fílska mjqv¾ oud y,d ì;a;r iy j;=r tl;= lr negrhla idod .kak' fuu negrhg ÆKq iaj,amhla tl;= lr f.dajd u,a negrfha oud neo mfilska ;nkak'

l=l=¿ uiao negrfha oud neo mfil ;nkak'fjk;a n÷klg ng¾ oud r;a jk úg iqÿ ¿Kq iu. iQÿre oud len,s ñßia tl;= lr f;f,a neo ;lald,s tl;=lr fuh fyd¢ka W;=rk úg l=l=¿ uia iy f.dajd u,a tl;= lr fiñka ñY% lrkak' §ishlg oud lmd .;a ¿Kq fld< Wäka oud fïih u; ;nkak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *