Models mirror
SAJANI CHAMALI
images (9)
piyumis new photoes
images (160)
Shashi Hewage xmass
images (12)
chalani green
images (12)
  Song of the Day - Lyrics
Chanchal Hagumaka Ni
Sundarathwayen Piri
Asa Randunu Randunu
Amma Sandaki
Mathkada Handaawe
Digu Daasa
  Films
Will You Marry Me
Colour 1
Sihinaya Dige Enna
Sakman Maluwa
Adaraneeya Wassnaya
Sniper Legend
  Cartoons
APE VIDYA KAMARE-201
Mini Toon Sinhala Ca
SUTINMAATINs-2- (392
Gadget Podda
BEN10 - 2015-01-21
Electro Boy (07)
  Ladies Article
WK y;=frl= fkdj ñ;=frls
Jan 20, 2018  Views 179
fï úh<s ld,hg .e,fmk wd;%hsáia‌ lidhla‌
Dec 18, 2017  Views 191
wkakdis jHxckh
Aug 04, 2017  Views 266
Jul 31, 2012  Views 2589
Aug 21, 2012  Views 3162
iuyr jevqKq orejka we| f;uk fya;= fidhd n,uq
Dec 15, 2017  Views 190
fyhd lÜ
Apr 29, 2015  Views 2444
Dec 20, 2012  Views 2469
ux., Èkhg fyú j¾la fïâ wma lekaähka idßhla
Jun 26, 2018
view 49 times
0 Comments

ux., Èkhg fyú j¾la fïâ wma lekaähka idßhla


fï idßh f.da,aâ meye;s fkÜ froaolska ilia lrk ,oaola' ,hskska i|yd È,sfik iq¿ ieáka froaola fhdodf.k we;s w;r Tißfha l| fldgig fukau ´j,a yevhg È.g f.k we;s ‍fmdggo ‍f,aia iy mÉpj,ska w,xldr f,i j¾la lr ;sfnkjd'
wdNrK lÜg,o ldis j¾la l%uhg kQ,aj,ska ksujk ,oaols'
idßhg .e<fmk mßÈ ly meyefhka u,al<U iy ysi m<okdj ilia lr ;sfnkjd' fjkilg leu;s ukd,shlg lÈu ú,dis;djla fõ'ksrEmKh - WfïIS
idß ks¾udKh yev .ekaùu fydaud.u ,iaik ukd,s ief,daka ys m%ùK rEm,djkaH Ys,ams ,,s;d moañkS
PdhdrEm - ckl l|kwdrÉÑ
igyk - W;am,d iqNdIsks chfialr


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *