Dec 18, 2018   view 142 times
w,xldr ue.S í,jqia ú,dis;d
Oct 22, 2018   view 110 times

fudaia;r ks¾udK f,dalfha ießirk Tng ue.S í,jqia ú,dis;dj b;d yqremqreÿ ú,dis;d w;ßka tla ú,dis;djls' fujr Tng tu ú,dis;dj Tfí leue;a; mßÈ yiqrejd.kakd wdldrh

mqxÑ ¥g úis;=re .jqï
Oct 04, 2018   view 2916 times

l=vd ÈhKshka i|yd iqÿiq we÷ï ks¾udK lSmhla bÈßm;a lsÍu iqÿiq hhs woyia lf<a fndfyda úg ÈhKshl i|yd we÷ï ks¾udKhla ieliSfï§ th WÑ; wkaoñka ilid .ekSu i|yd Tng

W;aij wjia:dj,g ilid .; yels iqúfYaI idß ú,dis;d
Jul 02, 2018   view 2823 times

úfYaI W;aij i|yd wdrdOkdjla ,enqKq iEu wjia:djl§u ldka;djkag we;sjk m%Odk .egÆj jkafka lsisjl=g;a fkdoffjks jk fia idß ks¾udKhla lr.kq ,nkafka flfiao hkakhs' ta

uQKg .e,fmkak wdNrK f;daruq
Mar 13, 2017   view 2802 times

uQKg .e,fmkak wdNrK f;daruq

újdy ú,dis;d
Dec 27, 2016   view 2809 times

újdy ú,dis;d

ñá uy; whg ú,dis;d
Aug 24, 2016   view 2800 times

ñá uy; whg ú,dis;d

fld,a,kaj wksjd f.dvodk .skaor jf.a *eIka ámaia 10la fukak
Aug 11, 2016   view 2811 times

fld,a,kaj wksjd f.dvodk .skaor jf.a *eIka ámaia 10la fukak

ú,dis;d
Jul 01, 2016   view 2808 times

ú,dis;d

ú,dis;d
Jun 27, 2016   view 2821 times

ú,dis;d

wõ lKaKdä ú,dis;d
Jun 21, 2016   view 2831 times

wõ lKaKdä ú,dis;d

fashion
Jun 21, 2016   view 2854 times

fashion

fashion
Jun 16, 2016   view 2841 times

fashion,ú,dis;d

Fashion
Jun 04, 2016   view 2800 times

Fashion

uy; ;reKshkag ú,dis;d
Mar 04, 2016   view 2809 times

uy; ;reKshkag ú,dis;d

cSj;hg
Jul 11, 2015   view 2811 times

cSj;hg

ysr Ôkaia w¢kafka n,df.k
Jun 25, 2015   view 2814 times

ldka;djka w;r ckm%sh ysr fvksï Ôkaia fy;=fjka iakdhq iy udxY fmaYs j,g ydks isÿúh yels nj ffjoHjreka mjid ;sfí.

tÈfkod ðúf;a jerÈhg lrk f.dvla foaj,a yßhg lrkak
Jun 25, 2015   view 2811 times

tÈfkod Ôú;fha Tn ksjerÈhehs is;d isák tfy;a Tn jerÈhg lrk foaj,a my;ska n,kak

Jun 08, 2015   view 2809 times
May 18, 2015   view 2827 times
;dreKHhg iqkaor fldkavd fudaia;rhla
Apr 09, 2015   view 2811 times

;dreKHhg iqkaor fldkavd fudaia;rhla

Mar 27, 2015   view 2813 times
Jan 29, 2015   view 2813 times
Dec 30, 2014   view 2811 times
Dec 19, 2014   view 2822 times
Nov 08, 2014   view 2826 times
Nov 04, 2014   view 2822 times
Oct 29, 2014   view 2803 times
Sep 30, 2014   view 2802 times
ú,dis;d
Sep 24, 2014   view 2791 times

ú,dis;d

  Models mirror
Nilusha leg
images (8)
Nilu Tanasha
images (36)
malsha
images (5)
Shalini Tharaka with Dog
images (6)
  Song of the Day - Lyrics
Nan Suran Bathiyen P
Oba Tharam
Ada Deegeka
amathaka wela mathak
Hadana Pana Nala Yad
bidunu pem hada niwa
  Films
Kaamaleelai
Hwang Jin Yi 2007 Fu
Love 2013 Indian Rom
4 Horror Tales
Duplicate
Villain
  Cartoons
Paninnata Pera Sitha
SUTINMAATIN (200) 20
ALI MALLI MAMAI 20
Pink Sinhala Cartoon
Phosana Poddo -37
APE VIDYA KAMARE-201