W;aij wjia:dj,g ilid .; yels iqúfYaI idß ú,dis;d
Jul 02, 2018   view 160 times

úfYaI W;aij i|yd wdrdOkdjla ,enqKq iEu wjia:djl§u ldka;djkag we;sjk m%Odk .egÆj jkafka lsisjl=g;a fkdoffjks jk fia idß ks¾udKhla lr.kq ,nkafka flfiao hkakhs' ta

uQKg .e,fmkak wdNrK f;daruq
Mar 13, 2017   view 524 times

uQKg .e,fmkak wdNrK f;daruq

újdy ú,dis;d
Dec 27, 2016   view 729 times

újdy ú,dis;d

ñá uy; whg ú,dis;d
Aug 24, 2016   view 929 times

ñá uy; whg ú,dis;d

fld,a,kaj wksjd f.dvodk .skaor jf.a *eIka ámaia 10la fukak
Aug 11, 2016   view 685 times

fld,a,kaj wksjd f.dvodk .skaor jf.a *eIka ámaia 10la fukak

ú,dis;d
Jul 01, 2016   view 2736 times

ú,dis;d

ú,dis;d
Jun 27, 2016   view 2683 times

ú,dis;d

wõ lKaKdä ú,dis;d
Jun 21, 2016   view 3038 times

wõ lKaKdä ú,dis;d

fashion
Jun 21, 2016   view 2635 times

fashion

fashion
Jun 16, 2016   view 2740 times

fashion,ú,dis;d

Fashion
Jun 04, 2016   view 2823 times

Fashion

uy; ;reKshkag ú,dis;d
Mar 04, 2016   view 2705 times

uy; ;reKshkag ú,dis;d

cSj;hg
Jul 11, 2015   view 2663 times

cSj;hg

ysr Ôkaia w¢kafka n,df.k
Jun 25, 2015   view 2591 times

ldka;djka w;r ckm%sh ysr fvksï Ôkaia fy;=fjka iakdhq iy udxY fmaYs j,g ydks isÿúh yels nj ffjoHjreka mjid ;sfí.

tÈfkod ðúf;a jerÈhg lrk f.dvla foaj,a yßhg lrkak
Jun 25, 2015   view 2817 times

tÈfkod Ôú;fha Tn ksjerÈhehs is;d isák tfy;a Tn jerÈhg lrk foaj,a my;ska n,kak

Jun 08, 2015   view 2846 times
May 18, 2015   view 3316 times
;dreKHhg iqkaor fldkavd fudaia;rhla
Apr 09, 2015   view 2641 times

;dreKHhg iqkaor fldkavd fudaia;rhla

Mar 27, 2015   view 2749 times
Jan 29, 2015   view 2578 times
Dec 30, 2014   view 2601 times
Dec 19, 2014   view 2572 times
Nov 08, 2014   view 2432 times
Nov 04, 2014   view 2630 times
Oct 29, 2014   view 2513 times
Sep 30, 2014   view 2606 times
ú,dis;d
Sep 24, 2014   view 2617 times

ú,dis;d

Sep 15, 2014   view 2560 times
Sep 13, 2014   view 2592 times
Aug 28, 2014   view 3340 times
  Models mirror
Ishany Photoshoot at pettah
images (15)
Sheril and Ruwan
images (18)
Vimukthi Lakmal and Jayani Samarakk
images (0)
Blue short
images (6)
  Song of the Day - Lyrics
Athagili Alla Tharuk
Nidukannae
Piyum Neela Wila
Koho Koho kohe Idan
Nil Sanda Madala
pethi gilihi giya ma
  Films
Left Right Sir Sinha
Aurangzeb 2013
Raju Chacha
Jundai Gundai
Diya Yata Gindara
Le Kiri Kandulu
  Cartoons
Wana Saraa - Magic Y
X-Men AND THE WOLVER
KATHAREY KUMARA -14
Pink Panther
Sura Weera Batta 09.
SCOOBY DOO (204) 201